Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

PRIVACY KENNISGEVING Travak

Privacy Kennisgeving

Gegevens verwerkingsverantwoordelijke

Travakjobs BV, Markt 71 – 9160 Lokeren
Telefoon: 09/360.81.66
Mail: info@travak.jobs
BTW nummer BE1000.855.896 
Erkenningsnummer Vlaams Gewest: VG.2400/U  

PRIVACY KENNISGEVING

1. Uw persoonsgegevens, onze verantwoordelijkheid

Op deze website verzamelen we persoonsgegevens. Deze gegevens worden door travakjobs beheerd.

Deze Privacy Kennisgeving omschrijft welke persoonsgegevens wij van u verwerken, op welke basis wij deze verwerken en waarom we deze verwerken, alsook de beveiligingsmaatregelen die wij nemen om uw persoonsgegevens te beschermen. 

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Deze kennisgeving is niet van toepassing op websites van derden waar de websites van travakjobs eventueel naar verwijzen.

2. Wat zijn persoonsgegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming definieert een persoonsgegeven als volgt:

Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Indien deze Privacy Kennisgeving naar persoonsgegevens verwijst, wordt verwezen naar deze definitie uit de Verordening.

Tijdens het gebruik van de website van travakjobs, vallen de persoonsgegevens die u bereid bent ons te verstrekken onder de bepalingen van deze kennisgeving en de toepasselijke gebruiksvoorwaarden. 

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt? 

3A: Kandidaten en uitzendkrachten 

travakjobs verzamelt persoonsgegevens die online (inclusief per e-mail), op papier of mondeling (tijdens persoonlijke of telefoongesprekken) verstrekt worden; deze privacy kennisgeving is van toepassing ongeacht de wijze van verzameling of verwerking.

Het gaat onder andere over volgende persoonsgegevens:

 • Curriculum vitae, motivatiebrieven, notities gemaakt tijdens het sollicitatiegesprek, informatie over uw loopbaan, evaluaties, informatie over een referentiecheck;
 • Foto’s en video’s;
 • Payrollinformatie zoals: uw naam, uw rijksregisternummer, uw adres, uw anciënniteit, uw burgerlijke staat, uw bankrekeningnummer, uw gezinssamenstelling, uw geboortedatum, uw telefoonnummer, uw e-mailadres, uw nationaliteit;
 • Uw loon en loonfiches 
 • Uw geslacht
 • Uw tewerkstellingsdossier 
 • Uw IP adres; 
 • andere persoonsgegevens die relevant kunnen blijken voor de hierna uiteengezette doeleinden.

3B: Leveranciers en klanten 

travakjobs verzamelt zowel rechtstreeks gegevens van klanten (incl. prospecten) en leveranciers als onrechtstreeks (publieke gegevens). 

Het gaat onder andere over volgende persoonsgegevens:

 • Naam, voornaam, functie
 • Telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres
 • Bankrekeningnummer  

Het gebruik van de verzamelde persoonsgegevens zijn beperkt tot de strikt noodzakelijke gegevens voor de doeleinden zoals omschreven in artikel 4.

4. Waarom worden deze persoonsgegevens verwerkt en welke is de rechtsgrond voor de verwerking?

4A: kandidaten en uitzendkrachten 

Deze privacy kennisgeving is van toepassing, ongeacht de methode van verzameling (online, op papier of mondeling tijdens een persoonlijk of telefoongesprek). In geval van online verzameling wordt deze privacy kennisgeving weergegeven op de websites van travakjobs en in geval van mondelinge verzameling of op papier wordt u in kennis gesteld van het bestaan van deze privacy kennisgeving

De persoonsgegevens worden verzameld ten behoeve van de activiteiten van travakjobs en ten behoeve van bepaalde functies voor deze website. 

Omwille van welke doeleinden verzamelen wij uw gegevens

Voor kandidaten:

Tijdens het wervings- en selectieproces: 

 • Gegevens noodzakelijk om precontractuele maatregelen te nemen. 
 • Gerechtvaardigd belang indien jouw persoonsgegevens vrij toegankelijk zijn en die dus door jou werden verspreid met het oog op het vinden van een gepaste dienstbetrekking. 

Bij einde van de wervings- en selectieprocedure: travakjobs BV heeft jouw uitdrukkelijke toestemming nodig om opgenomen te worden als werfreserve van het uitzendkantoor. 

Voor uitzendkrachten: 

 • Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. 
 • Vervullen van wettelijke verplichtingen in het kader van jouw tewerkstelling en dit conform de arbeidsrechtelijke en socialezekerheidsrechtelijke bepalingen.

Bij jouw inschrijving gaf te travakjobs BV de toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken, inclusief maar zonder limitatief te zijn: 

 • Het nemen van referenties bij de door jou opgegeven bedrijven en contactpersonen;
 • De opname in onze werfreserve.

4B: klanten en leveranciers 

 • Contactgegevens van contactpersonen bij klanten (naam, voornaam, functie, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres) worden gebruikt om onze overeenkomst te kunnen uitvoeren. 
 • Bij het overhandigen van een visitekaartje gaan wij er van uit dat  u ons de uitdrukkelijke toestemming geeft op te worden opgenomen in onze database. Ook informatie die publiek toegankelijk is kan worden opgeslagen in onze database. 

 

 • Voor leveranciers: de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst worden verzameld. Het gaat dan voornamelijk om contactgegevens van contactpersonen om een gemakkelijke communicatie mogelijk te maken.   

5. Verwerking en opslagvoorwaarden van persoonsgegevens 

Met de verwerking van persoonsgegevens wordt bedoeld het gebruik, de opslag, de registratie, de doorzending, de aanpassing, het delen en de vernietiging van de persoonsgegevens, naargelang de omstandigheden of de wettelijke voorschriften.

Alle verzamelde persoonsgegevens worden gedurende een beperkte termijn bewaard naargelang het doeleinde van de verwerking en uitsluitend gedurende de door de wet voorgeschreven termijn.

Travakjobs maakt een onderscheid tussen 3 soorten bewaartermijnen: 

Actieve bewaartermijn - consulteren voor het initiële doeleinde
Passieve bewaartermijn - bijhouden in het kader van verjaartermijnen 
Archivering - anonomisering voor statistische doeleinden en doeleinden van onze onderneming in het kader van het economisch belang. 

5A: Kandidaten en uitzendkrachten 

De actieve bewaartermijn voor kandidaten is maximaal 3 jaar na het laatste kwalitatieve contact. 

De actieve bewaartermijn voor uitzendkrachten is maximaal 5 jaar na de laatste arbeidsovereenkomst.

Na het verstrijken van deze termijnen, contacteren wij u opnieuw met het verzoek om jouw toestemming te geven indien je nog langer in de database wenst behouden te blijven.

5B: Klanten en leveranciers

De actieve bewaartermijn voor klanten en leveranciers is gedurende de uitvoering van de commerciële overeenkomst.  

6. Doorgifte aan derden 

Indien u op de website komt vanuit een land dat geen lidstaat van de Europese Unie is en waarvan de wetgeving rondom persoonsgegevens (verzameling, gebruik en doorgifte) afwijkt van de Europese Unie, gaat u akkoord dat uw persoonsgegevens doorgegeven worden naar de Europese Unie in het kader van uw navigatie op de website.

Indien een derde uw persoonsgegevens gebruikt of verstrekt in strijd met toepasselijke wetgeving of in strijd met deze privacy kennisgeving, zal travakjobs alle redelijke maatregelen treffen om dit gebruik of deze doorgifte te voorkomen of te staken. 

travakjobs kan uw persoonsgegevens doorgeven aan derden (niet limitatieve opsomming):

6A: Uitzendkrachten en kandidaten: 

 1. Omwille van technische redenen;
 2. Om te voldoen aan wettelijke en/of fiscale verplichtingen;
 3. Om loonadministratie uit te voeren;
 4. In het kader van een toekomstige of effectieve tewerkstelling bij klanten.

Deze doorgifte kan gebeuren op elke methode die travakjobs geschikt acht, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Bepaalde derden verwerken uw persoonsgegevens in onze opdracht, om een bepaalde taak uit te voeren (zoals het sociale secretariaat). Wij sluiten met deze organisaties, die handelen als verwerkers, een verwerkingsovereenkomst af zodat uw persoonsgegevens steeds beveiligd worden. 

Uw persoonsgegevens zullen niet verkocht, verhuurd, verdeeld of commercieel ter beschikking worden gesteld aan derden, behalve met jouw voorafgaande toestemming 

6B: Klanten en leveranciers: 

Uw gegevens worden in principe niet doorgegeven aan andere partijen. Enkel onze eigen medewerkers in de organisatie, die in de uitvoering van hun functie uw gegevens nodig hebben, zullen deze kunnen consulteren. 

We werken samen met enkele derde partijen die uw gegevens kunnen inkijken, dit betreft ICT dienstverleners. 
 

7. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij hebben verschillende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens veilig te bewaren. Gezien alle persoonsgegevens vertrouwelijk zijn, is de toegang daartoe beperkt tot de medewerkers en dienstverleners van travakjobs, in het kader van de uitvoering van hun taken. Er werden technische en organisatorische maatregelen genomen om onze infrastructuur, systemen, gebouwen en processen te beveiligen.

8. Wat zijn uw rechten als kandidaat, uitzendkracht, klant of leverancier? 

Om onderstaande rechten uit te oefenen, kan u contact opnemen via privacy@travakjobs.be

Recht op toegang en inzage: 

Op elk moment kan je kennis nemen van jouw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van jouw persoonsgegevens maken conform de bepalingen die gelden in de sector. 

Recht op verbetering, verwijdering en beperking: 

Jouw persoonsgegevens deel je vrijwillig mee aan travakjobs. Je behoudt steeds het recht om ons te vragen om jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Uiteraard kan je er niet voor kiezen om je te verzetten tegen het verwerken van noodzakelijke persoonsgegevens voor onze payrolladministratie en de gegevens die wij op basis van de wet van jou dienen bij te houden en te verwerken. Je kan ook steeds vragen om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.  

Recht van verzet:  

Je beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. 

Recht van gegevensoverdracht: 

Conform de bepalingen die gelden in de sector heb je het recht om verwerkte persoonsgegevens in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

Recht van intrekking van de toestemming: 

Je kan je toestemming intrekken indien de verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming.

Klachten: 

Je kan steeds contact opnemen met privacy@travak.jobs. Indien er na deze communicatie alsnog klachten zijn, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).

Hoewel travakjobs redelijke maatregelen genomen heeft om de persoonsgegevens te beschermen, is geen enkele technologie voor de verzending of opslag van gegevens volstrekt onfeilbaar.

Desalniettemin hecht travakjobs er sterk aan om de bescherming van de persoonsgegevens te garanderen. Mocht u van mening zijn dat de veiligheid van uw persoonsgegevens in het gedrang gekomen is of dat uw persoonsgegevens onrechtmatig gebruikt werden, verzoeken wij u contact op te nemen via privacy@travak.jobs

9. Het gebruik van cookies

 

Er kunnen cookies op de harde schijf van uw computer worden geplaatst tijdens een bezoek op onze website – dit om de site beter af te stemmen op uw behoeften. Meer informatie hierover vind je op onze website onder Cookie Kennisgeving. 

Cookies zijn tekstbestanden die opgeslagen en gebruikt worden om persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens over uw surfgedrag op onze website te registreren.

U kunt ook uw browser instellen om cookies systematisch te weigeren. In dat geval echter zouden bepaalde functies en eigenschappen van de websites niet goed kunnen werken en kunt u wellicht geen toegang verkrijgen tot bepaalde diensten.

10. Datum van inwerkingtreding en aanpassing Privacy Kennisgeving

Deze privacy kennisgeving kan bijgewerkt worden naargelang de behoeften van travakjobs en de omstandigheden of als dit wettelijk vereist is.

Elke wijziging aan de privacy kennisgeving zal op deze website kenbaar worden gemaakt. De meest actuele privacy kennisgeving is te allen tijde in te zien op de website van travakjobs. 

Indien enige bepaling uit deze privacy kennisgeving geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd is met de wet, wordt deze geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. Travakjobs zal in dergelijk geval de betreffende bepaling vervangen door een bepaling van gelijke strekking welke niet geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is. De overige bepalingen van de Privacy Kennisgeving blijven onverminderd van kracht.   

Deze Privacy Kennisgeving treedt in werking op 01/04/2024