Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 

Deze algemene voorwaarden (hierna genoemd de ‘algemene voorwaarden’) zijn van toepassing tussen travakjobs BV, Markt 71, 9160 Lokeren, ondernemingsnummer 1000.855.896 (RPR Gent, afd. Dendermonde) (hierna genoemd ‘Travak’) en enige afnemer of gebruiker van diensten van Travak of die daartoe een aanbod/aanvraag doet tegenover Travak (hierna genoemd de ‘gebruiker’) en maken integraal deel uit van elke overeenkomst en rechtsverhouding omtrent de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten door Travak.

1 Algemene bepalingen
1. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in toepassing van en in overeenstemming met de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, gepubliceerd in het Staatsblad 20 augustus 1987, inclusief de van toepassing zijnde CAO’s van de NAR en van PC 322 uitzendarbeid, evenals de relevante boeken en artikels van het Wetboek van Economisch Recht.

2. De algemene voorwaarden van Travak hebben steeds voorrang op de voorwaarden van de gebruiker. Travak aanvaardt de voorwaarden van de gebruiker niet en deze zijn niet tegenstelbaar aan Travak, zelfs niet indien deze bepalen dat zij als enige gelden, behoudens wat betreft de bepalingen die overeenstemmen met deze algemene voorwaarden.

3. Travak behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden op ieder moment aan te passen of te wijzigen. Behoudens betwisting binnen de acht (8) kalenderdagen na ontvangst ervan, zijn de gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing op alle, ook de vroegere, transacties tussen Travak en de gebruiker.

4. De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze algemene voorwaarden of een gedeelte daarvan, doet geen afbreuk aan de geldigheid en toepasselijkheid van de andere bepalingen en/of de rest van de bepaling in kwestie. In dergelijk geval zullen Travak en de gebruiker te goeder trouw onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de geest van deze voorwaarden. Komen Travak en de gebruiker niet tot een akkoord, dan kan de bevoegde rechter de nietige bepaling vervangen door een geldige bepaling die het meest overeenstemt met de bedoeling van de nietige bepaling, of desnoods matigen tot wat (wettelijk) is toegelaten.

5. In geval van tegenstrijdigheden tussen de bepalingen van deze algemene voorwaarden en de specifieke schriftelijke voorwaarden die uitdrukkelijk overeengekomen werden tussen Travak en de klant, hebben de specifieke voorwaarden voorrang op de bepalingen van deze algemene voorwaarden

6. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle feitelijke en juridische betrekkingen tussen Travak en de gebruiker, ongeacht de uitzendkracht.

2 Juridische relatie Travak – uitzendkracht – gebruiker
1. De gebruiker is als enige aansprakelijk voor alle door de uitzendkracht berokkende schade, tijdens of in verband met de uitzendarbeid, met uitsluiting van enige aansprakelijkheid van Travak.

2. Travak is niet aansprakelijk voor schade die de uitzendkracht berokkent tijdens of naar aanleiding van zijn tewerkstelling bij de gebruiker. Travak is evenmin aansprakelijk in geval van beschadiging, verlies, diefstal of verdwijning van materiaal, geld of goederen aan de uitzendkracht toevertrouwd. Travak is evenmin aansprakelijk voor leningen of voorschotten in natura of speciën die eventueel door de gebruiker aan de uitzendkracht toegestaan worden. De gebruiker vrijwaart Travak integraal voor alle vorderingen, sancties en schade in dat verband.

3. Travak staat niet in voor kosten of voor de invordering bij, of aanrekening aan de uitzendkracht van kosten gemaakt door de uitzendkracht ten gevolge het gebruik van goederen of diensten voor persoonlijke doeleinden, maaltijden benut in het bedrijfsrestaurant, (on)geoorloofde aankopen, verkeersboetes, enz... 

4. De gebruiker zal de uitzendkrachten niet ter beschikking stellen van derden. De gebruiker is als enige aansprakelijk voor het niet respecteren van deze verplichting en vrijwaart Travak integraal tegen alle mogelijke vorderingen, boetes en schadevergoedingen die het gevolg zouden zijn van onrechtmatige terbeschikkingstelling.

5. Travak is gebonden door een middelenverbintenis met de gebruiker tot het zoeken van een geschikte uitzendkracht, zonder garantie dat dergelijke uitzendkracht gevonden zal worden, en legt bij de keuze van de uitzendkracht de zorgvuldigheid en de redelijkheid aan de dag van een normaal voorzichtig persoon, op basis van de door de gebruiker meegedeelde kwalificaties. Hoewel Travak de nodige zorg besteedt aan de selectie van de uitzendkrachten, is de gebruiker die vaststelt dat de uitzendkracht niet voldoet aan de door hem gevraagde functiekwalificatie ertoe gehouden Travak hiervan onmiddellijk en schriftelijk op de hoogte te brengen en de werkzaamheden van deze uitzendkracht te beëindigen, ten laatste in de loop van de eerste arbeidsdag. De gebruiker is tevens verantwoordelijk om na te gaan of de uitzendkracht die zich op de plaats van tewerkstelling bij de gebruiker aanbiedt overeenstemt met de uitzendkracht die Travak heeft ter beschikking gesteld aan de gebruiker. De gebruiker is ertoe gehouden om bij de minste twijfel omtrent deze overeenstemming, de contactpersoon van Travak te verwittigen. De gebruiker verbindt er zich toe om zijn bemerkingen omtrent de functiekwalificatie of omtrent de identiteit van de uitzendkracht onmiddellijk schriftelijk aan Travak mee te delen.

6. Indien de gebruiker zelf de selectie van de kandidaat-uitzendkrachten uitvoert, is Travak in geen geval aansprakelijk in dat verband. Travak is niet aansprakelijk indien Travak niet of niet tijdig in staat is om een uitzendkracht voor te stellen. Travak is evenmin aansprakelijk als een voorgestelde kandidaat om welke reden ook niet als uitzendkracht kan worden ter beschikking gesteld of als een uitzendkracht een opdracht voortijdig beëindigt. Travak is evenmin aansprakelijk voor schade in verband met het uitzenden van arbeidskrachten die niet blijken te voldoen aan de door de gebruiker gestelde eisen en verwachtingen, tenzij de gebruiker bewijst dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een grove of opzettelijke fout van Travak bij de selectie.

7. Travak staat niet in voor de (tijdige) aanwezigheid van de uitzendkrachten en is geenszins aansprakelijk voor de gevolgen van de afwezigheid en/of de laattijdige aanwezigheid van een uitzendkracht.

8. De aansprakelijkheid van Travak is in elk geval , behoudens opzet of grove fout, beperkt tot de schade die het rechtstreeks gevolg is van het niet of niet volledig uitvoeren van de overeenkomst met de gebruiker. Tevens is de aansprakelijkheid van Travak ten aanzien van de gebruiker beperkt tot het totaal van de door Travak aan de gebruiker gefactureerde bedragen in het betreffende kalenderjaar voor de desbetreffende arbeidskracht.

9. Overeenkomstig art. 17 van de wet van 24 juli 1987 zal de gebruiker uiterlijk zeven werkdagen vanaf het begin van de terbeschikkingstelling één ondertekend exemplaar van de overeenkomst tussen Travak en de gebruiker aan Travak doen toekomen.

3 Rechten en verplichtingen van de gebruiker
1. De gebruiker verbindt er zich toe bij aanvang en tijdens de duur van de dienstverlening alle noodzakelijke en nuttige informatie en elke wijziging in dat verband onverwijld en schriftelijk te communiceren aan Travak. Zonder exhaustief te zijn, is dit aan de orde aangaande:
- het paritair comité waaronder de gebruiker ressorteert;
- de plaats waar de uitzendkracht tewerkgesteld wordt;
- de duur van de terbeschikkingstelling;
- de verloningsvoorwaarden van het vast personeel met inbegrip van premies en diverse voordelen die gebruikelijk zijn in het bedrijf van de gebruiker, evenals de toekenningsmodaliteiten;
- de arbeidsduurregelingen, uurroosters, systemen van flexibele tewerkstelling en ploegenstelsels die bij de gebruiker van toepassing zouden zijn;
- aangaande de activiteiten van de gebruiker, de werkpost waaraan de uitzendkracht wordt tewerkgesteld, de vereiste beroepskwalificatie(s) van de Uitzendkracht, het resultaat van de risicoanalyses van de werkzaamheden van de uitzendkracht, de eventuele noodzaak van een voorafgaandelijk gezondheidstoezicht en de persoonlijke beschermingsmiddelen waarvan de uitzendkracht dient gebruik te maken; aangaande elk arbeidsongeval waarvan de uitzendkracht het slachtoffer is geworden;
- de reden om beroep te doen op uitzendarbeid en de al dan niet aanwezigheid van een syndicale delegatie. De gebruiker is als enige aansprakelijk voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet (tijdig), onvoldoende of foutief doorgeven van deze informatie. Alle rechtzettingen en/of kosten hierdoor veroorzaakt geven aanleiding tot bijkomende facturatie aan de gebruiker en dit aan de afgesproken facturatievoorwaarden.

 2. De gebruiker staat als enige in voor de correcte toepassing en naleving van de wettelijke en administratieve voorwaarden en vereisten (onder meer op vlak van motieven, termijnen, toestemmingen, mededelingen, etc.) inzake de inzet van uitzendkrachten en de uitvoering ervan, alsook tot betaling van alle bijkomende vergoedingen. De gebruiker vrijwaart Travak integraal voor alle vorderingen, sancties en schade in dat verband. Aldus zullen alle eventuele sancties die zouden opgelegd worden aan of die ingevorderd worden bij Travak doorgerekend worden aan de gebruiker. Dit betreft onder meer, doch is niet beperkt tot de verplichtingen en/of vergoedingen/sancties aangaande:
- de activiteiten, de werkpost, de vereiste beroepskwalificatie, het resultaat van de risico-evaluaties, het medisch toezicht en de persoonlijke beschermingsmiddelen;
- situaties van of gelijkaardig aan staking of lock-out of andere vormen van tijdelijke werkloosheid;
- een arbeidsongeval;
- Dimona aangiften;
- de laattijdige aanwezigheid of de afwezigheid van de uitzendkrachten;
- weerverlet;
- de beoogde looptijd van een opdracht;
- de niet-hernieuwing van een opdracht. 

3. De gebruiker zal op enig gegeven moment niet meer dan 3 uitzendkrachten inzetten onder het motief “instroom”. Bij een aanvraag tot uitzendarbeid onder het motief “instroom” dient de gebruiker te vermelden of het om de eerste, tweede of derde tewerkstellingspoging gaat. 

4. De Gebruiker staat als enige in en draagt alle aansprakelijkheid inzake de naleving en opvolging van wettelijk of bij CAO bepaalde voorwaarden, procedures en/of beperkingen inzake de duurtijd van de uitzendarbeid en vrijwaart Travak integraal in dat verband.

5. Overeenkomstig CAO 38 van 6 december 1983 van de Nationale Arbeidsraad betreffende de werving en selectie van werknemers, en haar opeenvolgende wijzigingen moeten Travak en de gebruiker ten aanzien van de kandidaten het principe van gelijke behandeling naleven. Travak en de gebruiker zullen bijgevolg, zowel in het kader van de selectie als tijdens de tewerkstelling, geen verboden onderscheid maken op grond van geslacht, taal, ras, huidskleur, nationaliteit, afkomst, nationale of etnische afstamming, handicap, geloof of levensbeschouwing, seksuele geaardheid, leeftijd, vermogen of financiële middelen, burgerlijke staat, politieke of syndicale overtuiging, gezondheidstoestand, fysieke of genetische eigenschap, geboorte of sociale afkomst. De gebruiker mag daarom in zijn aanvraag alleen functierelevante criteria formuleren. De gebruiker zal Travak vrijwaren voor elke vordering op grond van een (al dan niet vermeende) schending van bovenvermeld verbod op discriminatie door de gebruiker.

6. De gebruiker kan geen beroep doen op de diensten van Travak in geval van tijdelijke werkloosheid, staking of lock-out in zijn onderneming. In voorkomende gevallen moet de gebruiker Travak hiervan onmiddellijk en schriftelijk op de hoogte brengen. De gebruiker kan geen aanspraak maken op een schadevergoeding wegens het verplicht terugtrekken van de uitzendkrachten in deze gevallen.

7. De gebruiker draagt (conform artikel X.2-10 van Boek X, Titel 2, van de Codex van 28 april 2017 over het welzijn op het werk) de eindverantwoordelijkheid voor het ter beschikking stellen van werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen, evenals voor de reiniging, de herstelling en het behoud in normale en gebruiksklare staat ervan, zelfs indien een afwijkende overeenkomst met Travak werd afgesloten.

8. Overeenkomstig artikel 3 van de CAO van 10 december 2001 betreffende het onthaal en de aanpassing van uitzendkrachten in de onderneming (PC 322), organiseert de gebruiker op het ogenblik dat de uitzendkracht zijn opdracht aanvat, het onthaal en de aanpassing van de nieuwe uitzendkrachten in de onderneming en houdt hij rekening met deze uitzendkrachten bij de vaststelling van de aan te wenden middelen om de introductie in de onderneming te bevorderen. In concreto betekent dit dat de gebruiker instaat voor het onthaal van en de begeleiding van de uitzendkrachten. Bovendien is de gebruiker, conform artikel 5 van de CAO, verplicht om aan de uitzendkracht de volgende informatie mee te delen:
• de bedrijvigheid en de algemene structuur van de onderneming;
• de rol van de werknemer binnen het kader van de bedrijvigheid van de onderneming, de beschrijving van de arbeidspost en van zijn omgeving alsmede de controle van de prestaties, de kwantiteit en de kwaliteit van zijn arbeid;
• het al dan niet bestaan van een ondernemingsraad, een comité voor preventie en bescherming en/of een syndicale afvaardiging; de namen en de aanduiding van de arbeidsposten van de werknemersvertegenwoordigers in de voornoemde organen;
• de voorschriften uit het arbeidsreglement, voor zover die niet reeds elders in deze collectieve arbeidsovereenkomst voorzien zijn;
• de voorziene maatregelen betreffende de eerste hulp, de brandbestrijding en de evacuatie van de werknemers;
• de informatie betreffende de organisatie van de preventie in de onderneming;
• specifiek aan de uitzendkrachten-studenten: nauwkeurige informatie en veiligheidsinstructies.

9. De gebruiker biedt de uitzendkracht hetzelfde niveau van bescherming als de vaste medewerkers van de onderneming voor wat betreft de arbeidsveiligheid en –hygiëne. Ingevolge art. 2 van het KB van 19 februari 1997 betreffende de veiligheid en de gezondheid van de uitzendkrachten, is de gebruiker verplicht om voor de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht aan Travak een nauwkeurige omschrijving te geven van de vereiste beroepskwalificatie en de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidspost. De gebruiker dient in de voorziene gevallen de werkpostfiche in te vullen en voor de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht aan Travak over te maken. De uitzendkracht mag slechts die werkzaamheden uitvoeren zoals vermeld op de werkpostfiche. De gebruiker dient elke wijziging inzake de werkpost (o.a. takenpakket en locatie) voor aanvang van deze wijziging door te geven aan Travak en aan Travak een werkpostfiche af te leveren van de deze andere werkpost. Overeenkomstig Boek X, Titel 2, van de Codex van 28 april 2017 over het welzijn op het werk dient de gebruiker, in de vastgestelde gevallen, de werkpostfiche in te vullen en voorafgaand aan de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht aan Travak te bezorgen. Deze werkpostfiche wordt door de gebruiker opgesteld in samenwerking met de bevoegde preventieadviseur van de interne dienst en de preventieadviseur – arbeidsarts (conform artikel X.2-3 van Boek X, Titel 2, van de Codex van 28 april 2017 over het welzijn op het werk). De gebruiker bezorgt Travak de nodige ingevulde en ondertekende werkpostfiches vóór de aanvang van de tewerkstelling van de uitzendkracht.

10. Wanneer een uitzendkracht betrokken is bij een arbeidsongeval zal de gebruiker, na alle nodige en nuttige dringende maatregelen te hebben getroffen, Travak onmiddellijk schriftelijk verwittigen en alle nodige informatie verschaffen voor het opstellen van de ongevalsverklaring, ook in geval van lichte ongevallen. Bij uitstel of verzuim hiervan zal de gebruiker aansprakelijk zijn voor alle gevolgen daarvan. Conform artikel 94ter, § 1 van de Welzijnswet van 4 augustus 1996, onderzoekt de preventieadviseur van de gebruiker elk ernstig ongeval van de uitzendkracht. Conform § 2 van hetzelfde artikel neemt de preventieadviseur van de gebruiker contact op met de preventieadviseur van Travak. De Gebruiker dient alle maatregelen te nemen, al dan niet voorgesteld door de preventieadviseur van Travak, teneinde gelijkaardige ongevallen met uitzendkrachten in de toekomst te vermijden. De preventieadviseur van de gebruiker maakt een omstandig verslag op in dergelijk geval. Dit verslag wordt ondertekend door de preventieadviseur van de Gebruiker en de preventieadviseur van Travak en dit verslag wordt vervolgens doodr de gebruiker naar de Federale Inspectiedienst opgestuurd binnen de 10 kalenderdagen na het ongeval. De kosten van de opmaak van het omstandig verslag zijn ten laste van de Gebruiker.

11. In de gevallen dat Travak een vrijstelling van doorstorten van bedrijfsvoorheffing bekomt voor uitzendkrachten die worden tewerkgesteld in ploeg- of nachtarbeid dient de gebruiker ervoor in te staan dat voldaan is aan alle dienaangaande geldende bepalingen en voorwaarden. De Gebruiker verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met de aanvraag van deze lastenverlaging. De gebruiker dient steeds op eerste verzoek van Travak alle nodige stukken en bewijzen voor te leggen dat voldaan is aan de voorwaarden inzake het doorstorten van bedrijfsvoorheffing. Onder meer volgende documenten kunnen bij de gebruiker worden opgevraagd: arbeidsreglement, werkroosters, ondernemingscao’s of sectorale cao’s die in ploeg- en nachtarbeid voorzien, tijdsregistratiesystemen, bewijs van uitbetaling ploeg- en nachtpremies, checkinatwork-verklaringen,… De gebruiker zal Travak onmiddellijk schriftelijk verwittigen indien niet langer is voldaan aan enige bepaling of voorwaarde in dat verband. Mocht blijken dat niet werd voldaan aan de voorwaarden voor de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing of de gebruiker Travak niet onmiddellijk heeft verwittigd indien niet langer aan enige voorwaarde voldaan is, zijn alle kosten, sancties en lasten in dat kader ten laste van de gebruiker.

12. Tijdens de ganse duur van de tewerkstelling van de uitzendkracht bij de gebruiker, staat de gebruiker in voor de toepassing en naleving van de wettelijke en administratieve verplichtingen inzake de bescherming van de arbeidskracht. Hieruit volgt onder meer dat de gebruiker de uitzendkrachten op dezelfde voet moet behandelen als zijn vast personeel, onder meer wat betreft de toepassing van het arbeidsreglement, arbeidstijd, arbeidsduurvermindering, ploegenarbeid, compensaties, pauzes, feestdagen, zondagwerk, nachtarbeid, welzijn op het werk, etc.

13. Overeenkomstig artikel 10 van de wet van 24 juli 1987 hebben de uitzendkrachten recht op hetzelfde brutoloon, inclusief indexaties en conventionele verhogingen, premies (m.i.v. pensioenpremies), maaltijdcheques en andere looncomponenten alsof ze door de gebruiker in vaste dienst zouden genomen worden. De gebruiker dient al deze gegevens schriftelijk mee te delen aan Travak. De gebruiker is als enige aansprakelijk voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet (tijdig), onvolledig of foutief doorgeven van deze informatie, alsook voor de niet naleving van deze bepaling. De gebruiker staat als enige in voor eventuele looncorrecties tijdens of na de terbeschikkingstelling.

14. De gebruiker verbindt zich ertoe om - in geval van (een geplande) inzet van de uitzendkracht in het buitenland - alle nodige en nuttige informatie tijdelijk en schriftelijk mee te delen aan Travak, alle verplichtingen dienaangaande strikt na te levenalsook om alle vereiste vergunningen te bekomen en na te leven. Travak kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld in geval van het niet naleven van bovenvermelde bepalingen door de gebruiker en de gebruiker vrijwaart Travak integraal in dat verband.

15. Indien de gebruiker een beroep wil doen op een uitzendkracht, dient de Gebruiker dit voordien door te geven aan Travak. Enkel wanneer Travak de opmaak van een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid per e-mail bevestigt aan de gebruiker, zal de uitzendkracht via Travak tewerkgesteld worden. Travak zal geen bevestiging geven tot opmaak van een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid indien de aanvraag tot opmaak van de arbeidsovereenkomst pas gebeurt na aanvang van de prestaties. Indien er geen bevestiging is vanuit Travak dat er een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid wordt opgemaakt, komt Travak op geen enkele wijze tussen bij de tewerkstelling van de uitzendkracht bij de gebruiker en wordt er geacht een rechtstreekse arbeidsovereenkomst te zijn gesloten tussen de gebruiker en de betrokken uitzendkracht (waarbij Travak zich het recht voorbehoudt een schadevergoeding te vorderen zoals voorzien in artikel 5 van deze algemene voorwaarden).

4 Prestaties en facturatie
1. Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen, factureert Travak wekelijks.

2. De gebruiker is als enige aansprakelijk voor het terugsturen van het ondertekende overeenkomst met Travak (binnen de 7 werkdagen vanaf het begin van de terbeschikkingstelling) en (het toezicht op) het terugsturen van de ingevulde en ondertekende prestatiestaten. Bij gebreke hieraan zal de gebruiker de niet-ondertekening of het niet-terugsturen niet ten nadele van Travak kunnen inroepen en zal de gebruiker de werkelijk door de uitzendkracht verrichte prestaties, met als minimum de contractueel overeengekomen prestaties, moeten vergoeden aan Travak.

3. De ondertekening door de gebruiker van de periodieke aangiften houdt een erkenning in van de juistheid van de gegevens die er op voorkomen en van de correcte uitvoering van het werk door de uitzendkracht. Bij automatische prestatieverwerking door de gebruiker gaat de gebruiker steeds akkoord met de prestatiegegevens zoals deze op geautomatiseerde of elektronische wijze worden doorgegeven aan Travak. De gebruiker is als enige aansprakelijk voor fouten in de geautomatiseerde prestatieverwerking.

4. De door de gebruiker verschuldigde vergoeding wordt berekend op basis van de werkelijk geleverde prestaties, zoals vermeld op de prestatiestaten of zoals op elektronische wijze doorgegeven door de gebruiker, met een minimum van de door gebruiker aangevraagde uren, behoudens wanneer er minder uren gepresteerd werden door het uitsluitende toedoen van de uitzendkracht, inzoverre dit tijdig en correct gemeld werd aan Travak. Bij gebrek aan door de gebruiker doorgegeven prestatiestaten, alsook indien dit niet tijdig en correct gebeurt, gebeurt de facturatie op basis van de werkelijk door de uitzendkracht verrichte prestaties, zoals door de uitzendkracht werd doorgegeven aan Travak, met een minimum van de door de gebruiker aangevraagde uren/voorzien contract. Alle door de gebruiker aan zijn vast personeel toegekende en verloonde vrije uren en dagen, zoals extralegale feestdagen, vakantiedagen, brugdagen,… gelden ook voor de uitzendkracht en worden eveneens beschouwd als prestaties en als dusdanig gefactureerd aan de gebruiker. De door de gebruiker aan Travak verschuldigde vergoeding omvat eveneens de overige looncomponenten. Elke looncorrectie waar de uitzendkracht tijdens of na diens tewerkstelling bij de gebruiker recht op heeft, ongeacht de reden van de correctie en ongeacht de eventuele aansprakelijkheid van een der partijen, is door de gebruiker verschuldigd aan de overeengekomen coëfficiënt en/of overeengekomen tarief.

5. Alle coëfficiënten/tarieven/selectiefees/bijkomende bedragen en kosten worden verhoogd in geval van en overeenkomstig:
a. Een stijging van de directe of indirecte patronale lasten;
b. wettelijke of reglementaire wijzigingen die een invloed hebben op de werkelijke kostprijs, alsook van alle mogelijke andere factoren die de werkelijke loonkost bepalen;
c. extra lasten die van overheidswege worden opgelegd aan Travak die niet waren voorzien op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst.

6. In geval van een stijging van de werkingskosten van Travak kan Travak de aan haar verschuldigde vergoeding eenzijdig verhogen.

7. De vergoedingen kunnen eveneens eenzijdig verhoogd worden door Travak bij indexaties van de lonen en de conventionele loonsverhogingen die van toepassing zijn bij de gebruiker. Indien voor het bepalen van de coëfficiënten/tarieven rekening wordt gehouden met bepaalde (opleidings)subsidies, vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing of andere kortingen en tegemoetkomingen, en deze naderhand niet (volledig) verworven worden door Travak, of door Travak (deels) moeten worden terugbetaald, zal de gebruiker de door Travak niet verworven of terug te betalen bedragen bijkomend verschuldigd zijn aan Travak.

8. De gebruiker verbindt zich ertoe om geen prijsvermindering overeenkomstig art. 5.97 nieuw Burgerlijk Wetboek te vorderen of door te voeren.

9. Alle kosten en lasten die niet uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen werden zijn niet in de coëfficiënten begrepen en zullen bijkomend verschuldigd zijn door de gebruiker. 

10. De overeengekomen vergoedingen en coëfficiënten zijn exclusief BTW en andere bijkomende lasten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

11. Voor bijzondere prestaties (zoals overuren, werk in ploegen, bij nacht, op zon- en feestdagen,…) wordt de uitzendkracht vergoed overeenkomstig de bij de gebruiker ter zake toepasselijke regelingen, en de geldende bepalingen volgens de Wet, administratieve normen en CAO’s. De loonsupplementen en de looncomponenten worden door de gebruiker vergoed aan dezelfde coëfficiënt als deze toegepast op het basisloon van de uitzendkracht. Vervoerskosten, feestdagen, eerste volledige dag ziekte, nettopremies en pensioenpremies worden behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst eveneens aan dezelfde coëfficiënt gefactureerd. De kosten inzake Dimona worden daarentegen doorgerekend aan de gebruiker zonder toepassing van de overeengekomen coëfficiënt. Alle eventuele wettelijk toegekende subsidies, lastenverlagingen, vrijstellingen, tegemoetkomingen, premies,… komen enkel toe aan Travak. De gebruiker kan geen aanspraak maken op betaling van dergelijke vergoedingen of lastenverlagingen, gezien hiermee rekening werd gehouden bij het bepalen van het tarief. Dit geldt ongeacht de datum van toekenning of uitbetaling van zulke vergoedingen of lastenverlagingen.

12. Travak zal pas overgaan tot de betaling van de kosten eigen aan de werkgever nadat Travak in het bezit werd gesteld van de nodige stavingsstukken.

13. Indien er na controle door fiscale of parafiscale administraties een rechtzetting moet uitgevoerd worden van teveel betaalde vergoedingen of van tekort aan ingehouden lasten, draagt de gebruiker hiervoor de volledige aansprakelijkheid en vrijwaart hij Travak integraal voor alle schade en vorderingen in dat verband.

14. Alle facturen van Travak zijn integraal en onmiddellijk betaalbaar op de zetel van Travak, zonder disconto. De gebruiker dient alle facturen te betalen per overschrijving of domiciliëring.

15. De gebruiker wordt geacht een factuur te aanvaarden indien hij deze niet schriftelijk en uiterlijk acht (8) kalenderdagen vanaf de datum van verzending ervan protesteert met vermelding van factuurdatum, factuurnummer en een gedetailleerde motivering van het protest. Door de betaling van een factuur zonder geldig protest aanvaardt de gebruiker die factuur en de geleverde goederen en diensten. Iedere factuur is contant betaalbaar, tenzij anders vermeld op de factuur of uitdrukkelijk anders overeengekomen.

16. Elk bedrag verschuldigd aan Travak dat geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft op vervaldag, wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een nalatigheidsinterest van één procent (1%) per achterstallige maand, waarbij elke begonnen maand als een volledige maand wordt beschouwd, tot op datum van algehele betaling. Indien de interestvoet van de Wet op Betalingsachterstand bij Handelstransacties voormelde interestvoet overschrijdt, zal die hogere interestvoet gelden.

17. Voor iedere herinnering en aanmaning die Travak naar de gebruiker stuurt wegens laattijdige betaling, is de gebruiker een forfaitaire administratiekost verschuldigd van 125,00 EUR.

18. Wanneer de gebruiker nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, onder meer wanneer hij één of meerdere uitstaande betalingsverplichtingen op hun vervaldag niet of niet volledig nakomt, of in geval van faillissement, gerechtelijke of minnelijke ontbinding, staking van betaling of daden van gedwongen uitvoering tegen de gebruiker:
- kan Travak de (verdere) levering van diensten onmiddellijk schorsen of stopzetten;
- kan Travak de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling buitengerechtelijk ontbinden ten laste van de gebruiker;
- wordt het verschuldigd saldo van alle, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar;
- kan Travak alle andere bestellingen als door de gebruiker geannuleerd beschouwen door dit schriftelijk aan de gebruiker mee te delen.

19. De uitzendkracht is niet gemachtigd om facturen van Travak te innen. Betalingen door de gebruiker aan de uitzendkracht zijn niet tegenstelbaar aan Travak.

20. Door betaling van een elektronische factuur verklaart de gebruiker zich uitdrukkelijk akkoord zijn facturen in de toekomst enkel via elektronische weg te ontvangen. Iedere partij kan door afzien van de elektronische facturatie door dit schriftelijk te melden aan de andere partij, en gaat in op de 1e dag van de tweede maand volgend op de datum van verzending.

5 Afwerving
1. Het is de gebruiker niet toegestaan om, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van Travak, met een uitzendkracht van Travak die ingezet werd bij de gebruiker of die werd voorgesteld aan de gebruiker, een arbeidsverhouding of enige andere dienstverleningsrelatie aan te gaan of de arbeidsrelatie tussen Travak en de uitzendkracht op enige manier negatief te beïnvloeden – op welke wijze dan ook (rechtstreeks, onrechtstreeks of via een tussenpersoon (bijvoorbeeld een vennootschap)). Deze verboden gelden gedurende de volledige samenwerking tussen Travak en de gebruiker, en tot één jaar nadien. Indien de gebruiker voormeld verbod overtreedt, is de gebruiker per betrokken uitzendkracht automatisch en van rechtswege een forfaitaire vergoeding gelijk aan 30% van het hoogste brutojaarloon van de uitzendkracht in de twee voorgaande jaren vermeerderd met alle eventuele bijkomende voordelen en vergoedingen van iedere betrokken uitzendkracht verschuldigd aan Travak, onverminderd het recht van Travak om een hogere vergoeding te bekomen in geval haar schade hoger is, maar dan moet Travak daarvan het bewijs leveren. Deze vergoeding is verantwoord gelet op de kosten, lasten en winstderving die Travak zal moeten dragen in geval voormeld verbod overtreden wordt.
 

6.Persoonsgegevens
1. In het kader van hun contractuele relatie verbinden de partijen zich ertoe zich te houden aan de van kracht zijnde voorschriften die betrekking hebben op de verwerking van persoonsgegevens ("persoonsgegevens"), zoals die zijn vastgelegd in de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en van de Raad van 27 april 2016, ("Verordening 2016/679") en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, evenals de gerelateerde en daaropvolgende wetteksten. In het kader van de uitvoering van de overeenkomst met de gebruiker wordt Travak beschouwd als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4.7 van voormelde Verordening. De persoonsgegevens die de gebruiker van Travak zal ontvangen, zullen enkel gebruikt worden voor het doeleinde van de uitvoering van de overeenkomst tussen Travak en de gebruiker. Meer bepaald zullen enkel die persoonsgegevens gebruikt worden die noodzakelijk zijn voor het administratieve beheer van de uitzendkrachten. Daarnaast wordt de gebruiker conform voormelde Verordening eveneens beschouwd als verwerkingsverantwoordelijke voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens van uitzendkrachten en van kandidaten in het kader van haar eigen doeleinden en haar eigen wettelijke verplichtingen. De gebruiker zal bij die verwerking de persoonsgegevens strikt vertrouwelijk behandelen conform de voormelde wettelijke privacy-bepalingen.

2. De gebruiker zal aan Travak enkel persoonsgegevens doorgeven in de gevallen dat de gebruiker hiertoe wettelijk gerechtigd is en mits de desbetreffende personen hiervoor voorafgaandelijk hun toestemming hebben gegeven. De gebruiker vrijwaart Travak tegen elke vordering die het gevolg is van een schending door de gebruiker zijn verplichtingen in dit verband. Travak verwerkt de persoonsgegevens overeenkomstig haar privacybeleid dat geraadpleegd kan worden op https://www.travak.jobs/privacy-policy. De gebruiker verklaart kennis te hebben genomen van het privacybeleid van Travak.

3. De door de gebruiker aan Travak verstrekte gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Travak en de gebruiker stemt daarmee in. Van zodra Travak prestaties levert in het kader van haar opdracht, gaat de gebruiker ermee akkoord dat diens persoonlijke data kunnen worden gebruikt voor administratieve doeleinden (vb. aanmaken van een klantendatabase, verzending van facturen, nazien van de solvabiliteit,…). Travak gaat hierbij zorgvuldig en vertrouwelijk om met de verkregen informatie en doet de nodige inspanningen ter bescherming en beveiliging van de bekomen gegevens. De door de gebruiker verstrekte gegevens kunnen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door Travak aangeboden dienstverlening, waar de gebruiker mee instemt. De contactgegevens van de gebruiker kunnen enkel mits uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker overgemaakt worden aan derden voor marketingdoeleinden. De gebruiker kan steeds kosteloos om inzage, verbetering, verwijdering of overdracht van zijn gegevens vragen en zich verzetten tegen het gebruik van de gegevens voor directe marketing.

7 Overmacht
1. In geval van overmacht of imprevisie betreffende de uitzendarbeid - dit zijn alle omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs onvoorzienbaar waren, en die de uitvoering ervan onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken of bezwaren, zoals bijvoorbeeld oorlog, epidemie, pandemie, stakingen, lock-out of -down, ziekten, personeelstekort, bedrijfsorganisatorische omstandigheden, inbeslagname, natuuromstandigheden, brand, schade aan machines of gereedschappen, vertragingen bij of faillissement van leveranciers - heeft Travak het recht om:
a. de nakoming van haar eigen verplichtingen tijdelijk op te schorten, of indien de uitvoering niet meer mogelijk zal zijn op termijn, de overeenkomst te beëindigen; of
b. de contractuele voorwaarden te herzien, in welk geval de partijen deze te goeder trouw zullen heronderhandelen; zonder dat Travak enige schadevergoeding verschuldigd is of kan zijn.
2. Een situatie van overmacht of imprevisie in hoofde van de gebruiker is onmogelijk – gezien betaling steeds mogelijk is - en kan geen aanleiding vormen voor de gebruiker om de overeengekomen uitzendarbeid te annuleren.

8 Ontbinding en opzegging

1. Bij wanbetaling of wanprestatie door de gebruiker (met inbegrip van het niet, niet tijdig of niet correct verstrekken van informatie die de gebruiker moest verstrekken), staking van betaling en aanvraag tot of opening van gerechtelijke reorganisatie van de gebruiker heeft Travak het recht om de overeenkomst met de gebruiker onmiddellijk, zonder vergoeding aan de gebruiker en zonder rechterlijke tussenkomst of voorafgaande aanmaning als ontbonden te beschouwen en de uitzendkrachten terug te trekken. In zulk geval is de gebruiker gehouden tot vergoeding van alle directe en indirecte schade van Travak. Die schade bedraagt minstens het bedrag van alle vergoedingen die de gebruiker nog verschuldigd zou zijn aan Travak op grond van de overeenkomst.

2. Iedere partij heeft ten allen tijden het recht om de overeenkomst op te zeggen door dit schriftelijk te melden aan de andere partij en mits naleving van een opzeggingstermijn ten belope van 3 maanden, ingaand op de eerste dag van de maand na de maand waarin de opzeg gegeven wordt.

9 Toepasbaar recht

1. Alle geschillen tussen Travak en de gebruiker zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving en vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van de zetel van Travak. De taal van de procedure is Nederlands.